BaskaBirAnadolu.com Mail Bülteni Kişisel Verileri Koruma Politikası

BaskaBirAnadolu.com tarafından abonelerimizin mahremiyet ve gizliliğin korunması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na sürekli uyumluluğun sağlanması için azami özen gösterilmektedir.

Baskabiranadolu.com 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması adına KVKK’nın öngördüğü temel ilkeleri benimsemekte ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasının Kapsamı

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası aşağıda yer alan konulara ilişkin ilgili kişilerin bilgilerine sunmaktadır;

 • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini,
 • İşlenmekte olan kişisel veri kategorilerini,
 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 • Kişisel verileri saklama sürelerini,
 • İlgili Kişiler’in yasal haklarını,
 • İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Baskabiranadolu.com toplamakta olduğu kişisel verileri mail bülteni kayıt formu vasıtasıyla ilgili kişilerin açık rızalarına dayanarak ve KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Mail Bülteni Aboneliği

 • İletişim Bilgisi: Eposta adresi
 • Oturum Bilgisi: IP adresi, oturum bilgileri, eposta açma oranı
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
 • Talep/Şikayet Yönetimi: Mail abonelerinin ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

 • Haftalık eposta gönderimi hizmeti üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılır.
 • Ticari elektronik ileti onayı mevcut ziyaretçiler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ziyaretçilere özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanır.
 • Üyelerin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak abonelerin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamalar yapılır.
 • Üye sorun ve şikayetleri çözümlenir.
 • Hukuki süreçlere ve mevzuata uyumludur.
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi talepleri cevaplandırılır.
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanır ve kötü amaçlı kullanımın önlenir.
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılır.
 • Gerekli hukuki yükümlülükler yerine getirilir.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Baskabiranadolu.com , kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Baskabiranadolu.com, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Baskabiranadolu.com kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve şifreleme teknolojileri kullanmaktadır.

Baskabiranadolu.com işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi tüm alanlar SSL (“Secure Socket Layer”) ile korur,
 • Çalışanlarına yönelik erişim yetkilendirmeleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Baskabiranadolu.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Baskabiranadolu.com sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Baskabiranadolu.com bu durumu derhal ilgili kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Baskabiranadolu.com kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verileri Koruma Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Epostaların okunma açılma ve okunma oranları, bültene üyelik formu üzerinden toplanan kişisel veriler profilleme yapılması ve ilgili kişilerin beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, abonelere ilişkin hizmet alınan yurt içinde bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Baskabiranadolu.com işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder.

 • Abonelik kayıtları: Abonelik Süresince
 • Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar: 10 yıl
 • Çerezler: En fazla 1 yıl
 • Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl
 • Hizmet Sağlayıcılara ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

İlgili Kişi Hakları

Baskabiranadolu.com tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) benti uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; web sitemizde yer alan KVKK madde 13 uyarınca düzenlenen “İstek ve Şikayet Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Şartları

Baskabiranadolu.com, web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Baskabiranadolu.com , işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni versiyon Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için ilgili kişilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.